Metodologia privind realizarea clasamentului pentru firmele de paza de catre CCIB

Topul firmelor din municipiul Bucureşti, este organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului bucurești în conformitate cu prevederile art. 4 lit. m din Legea nr. 335/2007 a Camerelor de Comerţ şi Industrie din România, modificată și completată.

1.1. Sursele de informaţii

Informaţii din situaţiile financiare ale societăţilor comerciale pentru anul anterior, conforme cu Directivele Europene, furnizate de Ministerul Finanţelor Publice;Informaţii despre firmele legal înregistrate în România, furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;Informaţii despre firme, rezultate din activitatea Camerei;

1.2. Condiţiile de admitere a firmelor în clasamente

Sunt admise în topurile judeţene de firme entităţile care sunt comercianţi conform legii şi îndeplinesc simultan următoarele condiţii, cu privire la datele de bilanţ depus pentru anul anterior:

Profit din exploatare pozitiv;
Cifră de afaceri de minim 100 000 lei în cazul microîntreprinderilor şi minim 250 000 lei în cazul celorlalte entități.
Nu sunt admise:

Grupurile de interes economic (GIE);
Firmele ale căror cuantum format din suma datoriilor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului și impozitele și taxele neplătite la termenul stabilit la bugetele locale depășește cuantumul creanțelor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului;
Firmele pentru care valoarea a cel puţin unui indicator calculat este negativă.
Elementele financiare utilizate în vederea stabilirii accederii în clasamente sunt prezentate în Anexa 2.
1.3. Structura clasamentelor pe domenii, grupe de activitate şi clase de mărime a întreprinderii

Topurile judeţene de firme sunt structurate pe şase domenii de activitate:

Cercetare – Dezvoltare şi High-Tech;
Industrie;
Agricultură, Pescuit, Piscicultură;
Construcţii;
Servicii;
Comerţ și Turism.
Domeniile sunt împărţite pe grupe de activitate conform codului CAEN rev. 2, publicat în Monitorul Oficial nr. 293/2007 și al obiectului de activitate declarat de firme pe propria răspundere în situaţiile financiare pentru anul anterior. Corespondenţa dintre domenii şi grupele de activitate este descrisă în Anexa 1.

Clasificarea întreprinderilor pe clase de mărime se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu completările şi modificările ulterioare, care stabileşte criteriile de încadrare a firmelor, după cum urmează:

Clasa de mărime

Criterii de încadrare

Microîntreprinderi

Au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei

Întreprinderi mici

Au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei

Întreprinderi mijlocii

Au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro

Întreprinderi mari

Au între 250 şi 999 de salariaţi

Întreprinderi foarte mari

Au peste 1000 de salariaţi

Pentru firmele care au maxim 249 de salariaţi, depăşirea unuia dintre criteriile de încadrare determină trecerea firmei în clasa următoare de mărime.

1.4. Indicatorii utilizaţi

Indicatorii utilizaţi pentru clasificarea firmelor sunt:

Cifra de afaceri netă (I1);
Profitul din exploatare (I2);
Rata profitului din exploatare (I3);
Eficienţa utilizării resurselor umane (I4);
Eficienţa utilizării capitalului angajat (I5).
Indicatorii sunt determinați astfel:

I1 = Cifra de afaceri netă;
I2 = Profitul din exploatare;
I3 = Profit din exploatare / Cifra afaceri;
I4 = Valoarea adăugată[1] / Număr mediu de salariaţi;
I5 = (Profitul curent + Cheltuieli privind dobânzile) / Total active[2].
Elementele financiare pe baza cărora se calculează indicatorii utilizați sunt prezentate în Anexa 2.

Pentru fiecare indicator şi domeniu de activitate este stabilită o pondere în cadrul punctajului total (P1, P2, P3, P4, P5). Ponderile indicatorilor sunt prezentate în Anexa 3.

1.5. Punctajul

Punctajul fiecărei firme din top se obţine în modul următor:

Se determină indicatorii (I1, I2, I3, I4, I5) după formulele definite la punctul 1.4.;
Se determină mediile naționale ale indicatorilor (M1, M2, M3, M4, M5) prin calcularea, pentru fiecare grupă de activitate şi clasă de mărime a întreprinderii, a mediei aritmetice a acelui indicator, aplicată pentru firmele care îndeplinesc, la nivel naţional, condiţiile de admitere la top;
Fiecare indicator este normalizat prin împărţirea la media sa naţională: I1 = I1 / M1, I2 = I2 / M2, I3 = I3 / M3, I4 = I4 / M4, I5 = I5 / M5;
Punctajul total (PT) se calculează ca suma produselor dintre indicatori şi ponderea aferentă fiecărui indicator: PT = (I1 * P1) + (I2 * P2) + (I3 * P3) + (I4 * P4) + (I5 * P5).
Firmele membre ale camerei judeţene, care au achitat cotizaţia la zi, primesc o bonificaţie de 10% din punctajul total.

Clasamentul judeţean de firme conţine câte maxim 10 firme pentru fiecare domeniu, grupă de activitate şi clasă de mărime a întreprinderii, determinate prin ordonarea descrescătoare a punctajului total.

1.6. Validarea clasamentului

Clasamentul este analizat şi validat de o comisie a topului de firme, numită de către conducerea Camerei.

Informaţiile despre firmele din topul firmelor din Municipiul București sunt actuale la momentul validării acestuia.

3. Responsabilități

Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele erori în întocmirea situaţiilor financiare şi a oricăror alte documente utilizate la determinarea clasamentelor. Conform prevederilor legale, răspunderea revine celor care au întocmit documentele în cauză.

Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București nu poat fi ţinută responsabilă pentru orice daune sau pierderi ce ar putea rezulta în urma unei acţiuni sau renunţare la acţiune, ca urmare a utilizării, în orice scop, a datelor publicate în legătură cu Topurile Firmelor.

Posted in
No Comments » for Metodologia privind realizarea clasamentului pentru firmele de paza de catre CCIB
1 Pings/Trackbacks for "Metodologia privind realizarea clasamentului pentru firmele de paza de catre CCIB"
email: office@teamguard.ro
Tel: 0722.363.527
Tel: 0767.8000.80
Recent Posts
Recent Comments
Archives
Categories
Meta
PAZA CU AGENT

Sunati acum